Generalforsamling 2016

By & Miljø

Sønderborg kommune

BY OG MILJØ

 

Referat af foreningens generalforsamling den 29. februar 2016

 

på Sønderborg Hovedbibliotek

 

1. Valg af ordstyrer

 

Marianne Drostrup blev valgt som ordstyrer og Ebbe Bjørn Andersen som referent.

 

Marianne konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

2. Formandens beretning

 

Formand Kim Løndal aflagde beretning for året. Der henvises til den vedhæftede beretning. Efter følgende debat og kommentarer blev

beretningen vedtaget enstemmigt.

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Kasserer Leif Johnsen fremlagde regnskabet for 2015. Regnskabet viser et underskud på knap 6.000,- kr.. Regnskabet blev udleveret på generalforsamlingen og godkendt. En kontingentforhøjelse samt rekruttering af nye medlemmer vil kunne rette op på underskuddet fremover.

 

4. Behandling af evt. forslag fra medlemmer og bestyrelse

 

Bestyrelsen fremlagde forslag til ændring af vedtægternes §4, stk. 2 således, at foreningen ikke er forpligtet til at varsle generalforsamlinger i en lokal avis, men derimod via brev/e-mails/foreningens hjemmeside.

 

Der var enighed om at ændre vedtægterne i overensstemmelse hermed.

 

5. Fastsættelse af kontingent

 

Under indtryk af foreningens lave kontingent og underskuddet på regnskabet blev det vedtaget at hæve kontingentet til 200,- kr. fremover.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

Ebbe, Leif, Henrik og Anders var på valg og blev genvalgt.

 

Anders Billesbølle blev valgt ind i bestyrelsen, hvor Sten efter eget valg ønskede at træde tilbage.

 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

 

Sten og Christian Balslev stillede begge op, og Steen blev valgt enstemmigt.

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 

Palle Fløe og Knud Erik Jensen blev genvalgt med Johannes Madsen som suppleant.

 

9. Eventuelt

 

Større brug af hjemmesiden blev efterlyst. Bestyrelsen vil være opmærksom på dette på de fremtidige bestyrelsesmøder.

 

Der var tilfredshed med, at der nu var udnævnt en stadsarkitekt for kommunen, Kristian Holm Jacobsen. BY & MILJØ vil bestræbe sig på at få et positivt samarbejde med stadsarkitekten.

 

Aftenen blev afsluttet med et detaljeret og spændende foredrag af direktør for havneselskabet, Michael Saxtorph. Det handlede om videreførelsen af Frank Gehry’s masterplan og fra at være visioner, ser det ud til at størstedelen af planen nu vil se dagens lys inden for den nærmeste årrække.

 

2. marts 2016/ Ebbe Bjørn Andersen

By & Miljø, Sønderborg kommune