By & Miljø

Sønderborg kommune

Perlegade 58

Oppe ved Perlegade nr. 58 udfor Rønhaveplads ligger en større rødmalet ejendom med fem slanke empire-pilastre og en stor stentrappe op til gadedøren.


På gavlen er anbragt tallet 1640, hvilket imidlertid er et falsum, da huset er af yngre årgang. Antageligt har tallet været anbragt på husets forgænger, en bindingsværks bygning fra 1640. Stilen i det indre og ydre svarer til perioden fra 1740.


Huset har i stueetagen en loftshøjde på 3,20 meter, og i hvert har en stor, smuk profileret og ornamenteret niche til datidens store pottemandskakkelovne. Dørene har en stor, kraftige fyldning, og karmen er forsynet med brede dybt profilerede beklædninger, typisk for snedkerarbejde fra 1700 tallet og tegn på, at huset og boligen ikke var helt almindelig. Det viser sig også på grundlag af afdøde museumsinspektør Rabens efterforskninger, at huset, med have ude til det lille engdrag, hvor nu Løngang er en færdselsåre, i 1740 ejedes af købmand og rådmand Paul Momsen, der i 1749 valgtes til 2. borgmester i Sønderborg og virkede som sådan til sin død i 1759, hvorefter embedet som 2. borgmaster ophævedes. Momsens enke, Catharine, datter af byfoged H.C. Jebsen, Sønderborg, solgte huset med forretning i 1780 til postmester Anton Sutor for 2400 rdl. Til oplysning om, hvad en byfoged var, kan det anføres, at han var kgl. Embedsmand og en slags politimester, idet han havde ansvar for, at visse love og bestemmelser overholdtes, blandt andet at skorstene og åbne ildsteder var forskriftsmæssige. Denne postmester Anton Sutor havde sammen med postopsamling og viderebefordring af brev og pakker ret til vinhandel og udskænkning, det vi i dag kalder beværterbevilling. I en årrække var der to postmester i Sønderborg, en med ansvar for den kørende og en med ansvar for den ridende post. I 1773 blev jobbet rationaliseret, så Sutor fik ansvar for begge postale aktiviteter med pligt til at have 3 ugentlige forbindelser med Flensborg. Her kunne færgeriet over Alssund undertiden forsinke posten idet færgefolkene kunne finde på at nægte overfarten, når strøm og vind efter deres mening var for skrapt, med mindre de fik lidt ekstra. Så holdt man lige som nu faglige møder i arbejdstiden, og kunderne kunne vente eller selv hente posten.


I året 1816 solgte Sutors enke ejendommen til vinhandler J. Martin Reimuth, som ligeledes havde beværterbevilling, dog uden postmesterembede. Derimod indrettede han nogle gæsteværelser og huset fik navnet ”Reimuths Hotel”. Det var for de danske officerer i 1848 – 50 og i 1864 et yndet opholdssted.


Huset led ingen overlast under bombardement i 1864, så det blev også samlingssted for prøjsisk – østrigske militærpersoner. En keglebane i den bagved smukt anlagde have indbød til udendørs ophold.


Reimuth var i en lang årrække medlem af deputer kollegiet (byrådet), og ved ældre rådmænds afgang p. g. a. alder var han flere gang ansøger til et rådmandsembede. Det forhindres af rivalers konspirationer. De hævede, at byen ikke kunne have en person som rådmand og dommer om formiddagen, når vedkommende skænkede snapse til kunderne om eftermiddagen, ligesom det blev hævdet, at han var for aggressiv i dansknational henseende. Han forblev dog deputeret indtil sin død i 1857.


Igen sad en enke tilbage, og i 1867 solgte hun huset til en gæstgiver Martin Petersen, af hvem familien Nielsen senere købte gæstgiveriet og ”moderniserede” det med større udstillingsvinduer ud mod Perlegade. Den sidste vært var kendt under avnet Pæ Nit. Han var mere jæger end kromand, og blev vildtforhandler med sælg af træsko, vidjekurve og andet større husgeråd. Inden fa. Netzlers eftf. Købte ejendommen i 1943 havde der i huset været cigarfabrikation, rullestue og chokoladebutik, indtil gennemkørslen til gården blev lukket. Nu er den åbnet igen, og taget er fornyet med tagspær og røde tagpander, hvorefter Perlegade 58 kan imødese mange års levetid. En karakteristisk ejendom i bybilledet er bevaret, et hus, som gennem århundreder har været rammen om mangfoldige menneskers liv og færden.


(Citeret fra bogen ”Ny Sønderborg Mosaic” af Chr. Poulsen, 1980)Peter Hansen Nielsen havde i mange år en kolonialvareforretning forbunden med kurve og træhandel samt sennepsfabrik i det tidligere Reimuths hotel Perlegade 58.Her havde han også restaurant.


By & Miljø, Sønderborg kommune