By & Miljø

Sønderborg kommune

By & Miljø, Sønderborg kommune

 

Indsigelser mod

forslag til lokalplan 4.10-8

OMRÅDET MELLEM AABENRAAVEJ OG ALSSUNDBROEN

april 2011

inkl. forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2005-2017


 

Baggrund

Ankomsten til Sønderborg fra vest ved Alssundbroen danner en meget smuk introduktion til byen. Meget få byer i landet har så smuk en hovedankomst. Smuk og også enestående fordi stedet på samme tid forener både de historiske og landskabelige værdier.

Nationalpark Dybbøl strækker sig helt fra Vemmingbund til Alssund og afslutter på smukkeste vis Sønderborg mod syd og vest. Nationalparken mangler dog at blive fuldendt af arealet fra Åbenråvej til Alssund. Hvorfor dette mindre landskab ikke er blevet inddraget i nationalparken for længe siden kan man undre sig over. Hvis det havde været tilfældet ville Sønderborg netop på helt naturlig vis have været omkranset af skanseområderne helt fra Vemmingbund til Alssund, hvilket ville have dannet det helt perfekte billede af byens afslutning mod de grønne historiske skanseområder.

Netop mod Alssund ligger de historiske mindesmærker meget tæt på på kystlinjen kun afbrudt af det omtalte areal, som mangler at blive indlemmet i nationalparken. Det er netop dette område lokalplanen handler om.

Her vil man nu bygge en erhvervspark i flere etager med et højhus på 8 etager som pejlemærke for bebyggelsen. Af mange grunde er en bebyggelse af denne størrelsesorden - om bebyggelse i det hele taget - ikke ønskværdig på netop dette sted. Det er vort håb, at indsigelserne kan få kommunen til at besinde sig og i det mindste bevare den nuværende status for området i kommuneplanen.

I det følgende gøres nærmere rede for indsigelserne imod lokalplanen.

 

Indsigelser

 

Regionplanen

Nationalparken Dybbøl Skanser er i regionplanen for Sønderjylland udpeget som et værdifuldt kulturområde, for hvilke der gælder særlige bestemmelser: Etablering af nye anlæg, ny bebyggelse og andre indgreb der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af bevaringsinteresserne, må ikke finde sted i disse områder. Samspillet mellem kultursporene, naturgrundlaget og det omgivende landskab må ikke sløres eller ødelægges. Når der udarbejdes lokalplan inden for et værdifuldt kulturmiljø eller dele heraf, skal lokalplanbestemmelserne sikre de pågældende bevaringsværdier.

Lokalplanområdet opfattes som en integreret del af Nationalparken og bør derfor omfattes af ovenstående bestemmelser.

Kulturarvstyrelsen har da også ved brev til kommunen 28. januar 2011 frarådet bebyggelsen på dette sted, som er naboområde til de historiske skanser.

Alene af denne grund bør kommunen henvise nybyggeriet til et af de områder, som i kommuneplanen er udlagt til erhverv.

 

 

De historiske skanser

Skanseområdet er netop på dette sted i nærkontakt med Alssund, hvor de tyske tropper gik over sundet til Als. Ved at bygge en erhvervspark her vil den historiske begivenhed være sløret i mange år fremover. Der bør ikke bygges på dette areal og de historiske mindesmærker og fredningslinier bør respekteres. Normalt er der en fredningslinie på 100 m fra historiske mindesmærker, hvilket ikke er tilgodeset. Byggeriet må frarådes.

 

Landskabet

Alssundbroen opfattes som en del af det omgivende landskab. Det er derfor vigtigt, at der i videst muligt omfang bevares  bræmmer af landskab langs med broen. Ved at klistre et byggeri af så voldsomme dimensioner op ad broen sløres billedet af broen i landskabet. Byggeriet vil konkurrere med Alssundbroen som element i landskabet og ankomsten til byen med det smukke forløb af Alssund, som gennemskærer byen vil blive forringet.

Hvis de landskabelige værdier skal bevares må det pågældende byggeri ikke finde sted.

 

 

Skalaforholdene

Skalaforholdene i en by accentuerer byens funktioner og dermed forståelsen af byens opbygning. Sønderborgs sydvestlige bydel er karakterisk ved lav/åben parcelhusbebyggelse. Placering af en erhvervspark her vil skabe en skalamæssig disharmoni i området og forvirre opfattelsen af byen.

Byggeriet her vil ødelægge opfattelsen af byens opbygning.

 

Kommuneplanen

Som kommuneplanen er udformet må der i lokalplanområdet bygges lav/åben bebyggelse med max. højde 5 meter og en bebyggelsesprocent på 25. Lokalplanen skal medføre en ændring af kommuneplanen, hvor der tillades bebyggelse i op til 8 etager og en bebyggelsesprocent på 60. Der er ingen begrundelse for at ændre kommuneplanen, hvor området af ovennævnte grunde snarere burde friholdes for byggeri i det hele taget.

Intentionerne med udvikling af havneområdet, hvor Gehryplanen svækkes hvis lokalplanforslaget skal gennemføres. Lokalplanforslaget tilgodeser udelukkende specifikke erhvervsmæssige interesser og hænger ikke sammen med intentionerne i kommuneplanen. For at tilgodese intentionerne med kommuneplanen bør byggeriet henvises til de steder der i forvejen er udlagt til erhverv.   

 

 

Afslutning

Ved at sende denne lokalplan i høring har kommunen klart prioriteret erhvervsmæssige interesser frem for historiske og landskabelige hensyn og værdier. Det bør imidlertid iagttages, at erhvervsinteresserne kan tilgodeses mange andre steder i kommunen, mens de historiske og landskabelige hensyn og værdier på dette sted for altid vil være forringet, hvis projektet skulle gennemføres.

 

 

 

 

 

Den .. …. … 2011

 

 

Formand                                                           Bestyrelsesmedlem

 

 

Peter Grønlykke                                              Ebbe Bjørn Andersen