By & Miljø

Sønderborg kommune

Strandpromenaden i Sønderborg.


        I ”By og Miljø” er vi interesserede i den forestående renovering af Strandpromenaden i Sønderborg. Vi har haft et indlæg om Strandpromenaden i ”Forslag til Kommuneplan 2013-2025”.


        Strandpromenaden er Sønderborgs bedste rekreative område, og den er kendt viden om for sin ”herlighedsværdi”. Dens beliggenhed langs byens sydkyst mellem Sønderborg Slot og Lystbådehavnen med fortsættelse ud til Sønderskoven er uovertruffen. Endvidere har Strandpromenaden kulturhistorisk betydning. Derfor håber vi, at den vil blive behandlet med varsomhed og sans for stedets egenart. – Vi kunne ønske en bevarende lokalplan for området.


Læs mere her:

Strandpromenaden ved 

Lystbådehavnen. Skulptur af

 Henrik Voldmester: Isbjørn med unge. (1989)

Historien:


        Strandpromenadens historie daterer sig tilbage til 1848. Her, under treårskrigen, blev den i vinteren 1848-49 anlagt af oberstløjtnant J. T. Räder, der var udstationeret i Sønderborg med den 10. lette infanteribataljon. Opgaven var, at det slesvig-holstenske oprør skulle nedkæmpes. For at beskæftige sit mandskab i ventetiden lod han dem anlægge en strandpromenade. Med det formål at glæde byens borgere.


        Sådanne promenader hvor man kunne spadsere og få frisk søluft var blevet moderne i hele Europa i denne periode. Kendt er f.eks. Promenade des Anglais i Nice (1821).

        Vores promenade i Sønderborg er kendetegnet ved at ligge helt tæt på vandet, afgrænset fra dette af et bolværk. Oprindelig var den blot en sti langs stranden, men senere blev bolværket anlagt, først på strækningen fra Slottet til Kongevej, derefter videre ud til ”Dams Klint” (1906). [i]


        Om denne strandpromenade skriver oberst Räder i sine krigserindringer:


        For at glæde sønderborgerne lod jeg en fodsti anlægge langs vandet, som gik fra Slottet til skydebanen, altså på øens sydside, og denne promenade blev senere meget benyttet af ”die schöne Welt” i Sønderborg. Strækningen var ca. 700 alen lang. [ii]

Indgang til parken ved Sønderborg Slot fra Strandpromenaden.

Strandpromenaden i dag:


        På landsiden op mod Strandvej afgrænses promenaden i dag af et aflangt parklignende areal med en række af små seljerøn langs stien, og enkelte høje elmetræer langs Strandvej. Tidligere dannede disse store smukke træer en hel række langs vejen, men kun de færreste er tilbage efter angrebet af elmesyge for nogle år siden.


        Længst mod vest, hvor lystbådehavnen førhen lå placeret, ses en mindre sandstrand foran promenaden. Den er dannet ved aflejring langs havnens gamle mole.


        På strækningen fra Kongevej til Lystbådehavnen, hvor kystlinien tegner en fin bue til den ene side, og hvor skrænten op til Kurhusskoven på den anden side danner en væg i rummet, finder vi et bredere parkareal, ligeledes med plæner, og beplantet med en lille lund af seljerøn. Et meget dejligt grønt område med stor ro. Og på grund af denne beplantning og de høje træer i Kurhusskoven bagved er der til en vis grad læ for vinden, der jo kan blive magtfuld i et sådant kystområde.


        I tidernes løb er det blevet udstyret med et par skulpturer, hvoraf kan nævnes: Siddende Pige (købt 1960) af Victor Kvederis og Isbjørn med Unge (1989) af Henrik Voldmester.


        I 1988 tog Sønderjyllands Amt initiativ til at etablere eller genoprette ”Gendarmstien”. Det er grænsegendarmernes gamle patruljeringsrute, der som bekendt løber fra Padborg og videre langs kysten fra Kruså til Høruphav. En rute der indeholder en historie om Sønderjylland som grænseland og som giver naturoplevelser på højeste niveau.


        Strandpromenaden er en del af denne rute. Og den er populær blandt borgerne. Hvem kan stå for alt dette friske vand og den storslåede udsigt ud over havet til Dybbøl, Skelde Kobbelskov – med landets højeste bøgetræer – og de fjerne kyster ved Angel i Nordtyskland? At mærke vejret og havluften, at få brugt benene, at lade sig ”afstresse” af lyden fra bølgeslaget henv. imponeres af naturens kræfter, når det stormer – dette er hvad man inviteres til her. Og til at opleve det liv, der alt efter årstiden udfolder sig på stedet: sejlskibe og roere i kajakker på vandet, en mangfoldighed af fugle – ænder, måger, lappedykkere, svaner – og mennesker, der henholdsvis går, løber, cykler eller svømmer. Eller som måske blot sætter sig på bænkene for at nyde solen på denne sydvendte kyst og udsigten til hav og himmel. Jo, det er en perle, vi har her!


 


Strandvej og Kongevej:


        Vores promenade indgår med naboskabet til Strandvejens og Kongevejens villakvarterer i en større bymæssig sammenhæng. Da man i begyndelsen af 1900-tallet besluttede at anlægge en marinestation i Sønderborg, blev der også brug for bl.a. flere boliger, og der blev udarbejdet en byplan med angivelse af, hvor de forskellige kvarterer skulle placeres. (1906).[iii]


        Langs Kongevej, Strandvej og Hertug Hans vej skulle der etableres ”villenartige Bebauung”.[iv] Det blev store og flotte villaer, der blev opført her, i alle de stilarter – jugendstil, historicisme, hjemstavnsstil – der kendetegner byggeriet i denne periode før 1. verdenskrig, og de er uden tvivl tegnet af meget dygtige arkitekter eller bygmestre.


        For nogle år siden blev der udarbejdet en bevarende lokalplan for hele Kongevejsområdet mellem Strandvej og Østergade. Det samme gælder ikke for Strandvejen, men også her ses kønne huse, hvoraf adskillige er kendt bevaringsværdige.

Klik for at se i stor størrelse

Arkitekt Schlichtings byplan fra 1906 (udsnit). Landsarkivet for Sønderjylland.5

De skraverede felter langs Strandvej, 

Kongevej og Hertug  Hans vej viser, hvor der skulle være

villabebyggelse.

Nederst ses strandpromenaden og Kurhusskoven. Endvidere de 3 badeanstalter langs promenaden. 

Længst til venstre ved indsejlingen til

Alssund ses slotsanlægget.


Foto gengivet med venlig tilladelse fra Museet på Sønderborg Slot

Kurhusskov, badeanstalt og lystbådehavn:


        Også til den gamle Kurhusskov har Strandpromenaden tilknytning. Det var bystyret, der i 1877 lod Dams Klint beplante med træer, således at der opstod en lille byskov. Den ligger på et areal med promenaden på den ene side og med den senere anlagte Hertug Hans vej på den anden side.


        I 1884 besluttede borgere i Sønderborg at stifte et aktieselskab med henblik på at indrette et kursted her. ”Sonderburger Seebadeanstalt A.G.” blev foretagenets officielle navn. Kurhuset blev bygget i bedste ”schweizerstil”[v] og der blev anlagt en park med tilhørende musikpavillon. Til kurstedet var der endvidere knyttet en lille badeanstalt. Men en succes blev det aldrig, måske fordi klimaet var for koldt. Faktisk gik foretagenet konkurs.


        Kurhuset, der i tidernes løb er blevet anvendt til forskelligt, bl.a. væveskole, blev nedrevet i 1970’erne. Tilbage står den meget dejlige, men noget tilgroede ”Kurhusskoven” med høje træer, med tennisbanerne og en fin campingplads i den østlige ende. Neden for denne har vi lystbådehavnen, der grundet pladsmangel i den gamle havn ud for parken ved Sønderborg Slot blev flyttet til denne nye placering i 1982. Den danner en slags slutpunkt for den egentlige asfaltbelagte strandpromenade.


        Også den store badeanstalt ud for Kongevejen, ”Vikingeklubben”, bør nævnes. Den blev anlagt i slutningen af 1800-tallet ved restaurant ”Bellevue”, den senere ”Strandpavillonen” (nedrevet 2003). Ved promenadens vestlige ende ved Slottet fandtes der ligeledes en badeanstalt.


 


Strandpromenaden – et bynært, grønt rekreativt område med bevaringsværdi:


        Samlet set har vi et rekreativt område i Sønderborg, hvor parken ved Sønderborg Slot, Strandpromenaden, Kurhusskoven, Lystbådehavnen og Gendarmstien, med retning mod Sønderskoven, danner et sammenhængende hele. En tur gennem dette dejlige område giver en oplevelse af mødet mellem land og vand, hvor variation er et nøgleord, og hvor man glædes over den store skønhed, det indeholder. Meget bedre kan man vist ikke ønske sig det!


        Det er ikke blot i dag, vi borgere glæder os over Strandpromenaden, det har man nu gjort i mere end 150 år. I ”By og Miljø” håber vi på, at de historiske spor[vi] og de ovenfor beskrevne nuværende strukturer i promenade og park vil blive bevaret.


        Vi håber på en renovering, der tager hensyn til stedets karakter og egenart – til ”stedets sjæl”.


 

Sønderborg d. 23 marts 2014.

Kirsten Milling Nielsen.

Klik for at se i stor størrelse

Strandpromenaden.

Ved Sønderborg Slot.

Klik for at se i stor størrelse

Strandpromenaden. 

Ved indgangen til slotshaven. 

Kilder:


”Strandpromenade – einst zum Vergnügen der Bürger angelegt”. Artikel fra Der Nordslesviger 2-7-1977. Af Harald Petersen.


Inge Adriansen og Peter Dragsbo (red.): ”Sønderborg i 750 år – tværsnit og perspektiver”. Udgivet af museet på Sønderborg Slot og Historisk Samfund for Als og Sundeved. 2005. Artiklen af Peter Dragsbo: ”Byplan og bebyggelse”, s. 55-62.


Efterskrift:


        Hvornår Strandpromenadens smukke og enkle anlæg, der ser ud til at være udsprunget af en overordnet plan, er etableret, vides ikke. Indtil fornylig – hvor anlægget ”Grønne Pletter” fra Danske Planteskoler blev lagt ind på strækningen fra Slottet til Kongevej – lå det i fin forlængelse af Slottets ligeledes meget enkle haveanlæg fra o. 1970. Dette blev anlagt i forbindelse med restaureringen af Slottet, og havearkitekten her var J. P. Junggren Have.


        Måske er der læsere, der kan opklare sagen?

     

[i] ”Strandpromenade – einst zum Vergnügen der Bürger angelegt”. Artikel fra Der Nordslesviger 2-9-1977.

[ii] Samme. Min oversættelse.

[iii] Planen er udarbejdet af arkitekt Schlichting fra Flensborg. Han er inspireret af samtidens ideer om ”den maleriske by” og ”havebyen” med foregangsmænd som Camillo Sitte og Ebenezer Howard. Man ser middelalderens bymønster som et eksempel til efterfølgelse. I planen for Sønderborg ses tydeligt de krumme gadeforløb, de små pladser og grønne områder, der er idealet for denne bevægelse.

        Strandpromenaden indgår som en naturlig del af planen.

[iv] Sønderborg i 750 år. Artiklen ”Byplan og bebyggelse” af Peter Dragsbo, s. 58.

[v] Samme, s. 54.

[vi] Herunder de gammeldags bænke. Designet er fra 1888, og bænkens navn er ”Københavnerbænken”. Hvornår disse bænke er sat op på promenaden, vides ikke. Men de passer med deres svungne linier og enkle form til dette gamle parkområde, og de har en uovertruffen siddekomfort. De anbefales af Dansk Handicap Forbund og af mange kommuner.

        Bænkenes udstråling af ”tiden før 1. verdenskrig” giver en fin markering af promenadens historie og af dens samm enhæng med de bevaringsværdige kulturmiljøer, der omgiver den.

Strandpromenaden. Ved Kurhusskoven.

By & Miljø, Sønderborg kommune