By & Miljø

Sønderborg kommune

By og Miljø Generalforsamling

25. februar 2020


FORMAND KIM LØNDAL NIELSENS BERETNING

for By & Miljø Sønderborg Kommune for året 2019, aflagt ved Generalforsamlingen 25. februar 2020 i "Det Sønderjyske Køkken", Sønderborg.

God aften.
Velkommen tro medlemmer. Tak for fremmødet. Det er så sidste gang, vi skal nyde godt af Jesper og Sunes ”kokkerier”, da de har valgt at stoppe ”Det Sønderjyske Køkken”. Vi må finde et nyt næste år.

HVAD SKER DER I BYEN?

Perlegade:
Perlegades øverste halvdel er nu renoveret, med ny belægning, nyt inventar, og ”Sansernes Port” flyttet, så ringrideroptoget ugeneret kan ride igennem i 2 rækker.

"Sansernes Port" til NY Butik?
Vi glæder os over, at der er liv i denne ende af byen, på trods af at Borgen har suget en del liv ud tidligere. Sønderborg er måske stadig en potentiel by for udsalgsvarer, i modsætning til andre. Tænk, hvis byen blev en by for udvalgsvarerbutikker, hvor man kan prøve de varer, man alligevel bestiller på nettet. Jeg har tidligere nævnt, at bålfadene gennem Perlegade efter koncerter i Mølleparken er en rigtig god og flot ide. Øv, desværre brændte byens ældste bygning forleden, det skal Sønderborg Handel dog ikke have skyld for!

Nordhavnen:
Byggeriet på havnen snart færdigt. Vi ser nu, at der er rammet pæle i jorden mellem Videnshusets ny fløj og hotellet. Her opføres en ejerlejlighedsbebyggelse. Nu kan vi blot håbe, at man fortsætter med gode menneskevenlige lejeboliger, med overkommelige huslejer, på den tidligere Sand og Grus grund, alternativt laver en strandpark, med en beplantning, som skitseret i masterplanen.

Vi glæder os meget over, at man har valgt samme rådgiver på tilbygningen på Videnshuset, der snart er færdig, nemlig Schmidt Hammer og Lassen Arkitekter, som på en god måde har forstået at arbejde med Frank Gehrys intentioner om lys/skygge, ude/inde og farverne i den by, vi befinder os i. Prøv at se, hvor fint husene trapper op, og nu ned, og efterlader et fint indkik til Eugen Finks fine marineskole. By & Miljø Sønderborg Kommune foreslog jo deres oprindelige 1. hus præmieret for godt nybyggeri i byen.

JF-grundene:
JF-fabrikken er nu revet ned, for at gøre plads til parcel- og rækkehuse og en hal til Privatskolen Als. En snusfornuftig lokalplan er udarbejdet for et område, som tidligere husede en frugtplantage, og senest en lukket maskinfabrik. Området er i dag helt indesluttet i et boligområde, så tungt erhverv på den grund er udelukket. Man kunne måske have givet mulighed for let håndværk i området. Det ville give beboere mulighed for at gå på arbejde? Jeg er bekendt med at administrationsbygningen er bevaret, og at erhverv her er en mulighed.
I JFs tidligere lager i Ulkebøl er der pt. planlagt en blomstercenter, hvilket vil sige, at Center Øst bevæger sig mere mod øst, med de trafikale gener det giver. Jeg er med på, at bygningerne er intakte og rimeligt velholdte, så genanvendelse er helt ok, henset til vugge-til-gravprincippet som byen ellers ikke er kendt for. Jeg har selv foreslået hallerne brugt til rekreative formål, sport eller lignede. Jeg kunne sagtens forestille mig en mere ”klimarigtig” skøjtebane (-hal) end den på havnen, eller en gocartbane for el-carts eller hvorfor ikke en stor indendørs segwaybane?

Lokalplan for fiskerihavnen (igen):
Vi ser frem til, hvad lokalplanen for fiskerihavnen ender ud i. Her vil kommunen prøve at inddrage beboerne og ”Forny Sundgade” i arbejdet. Vi er ikke blevet spurgt, om vi har nogen forslag til den. Vi har tidligere forsøgt os med at komme med et forslag til en lokalplan, det blev ikke taget vel imod. Vi spørger, om der tages behørigt hensyn til de spændende skitser, som der lå tidligere? At de var udtænkt af kreative mennesker var tydeligt. Ærgerligt, at man ikke var i stand til at skaffe penge til i det mindste at starte det op.

BESTYRELSEN:
Der bliver afholdt 6 ordinære møder om året. Vi holder stadig møderne på vore privatadresser hver anden måned. Vi fordeler dem mellem Nordals og Sønderborg, således at det ikke altid de, der bor i den ene ende af kommunen, der skal tage den anden vej. Vi kommer stadigt gerne til Broager eller Gråsten, hvis der måtte være forslag til nye bestyrelsesmedlemmer derfra.
Hvem er vi pt?:
Anders Gehrke, Klaus Witte, Henrik T. Nielsen, Anders Billesbølle, Ole Stramer, Sten Boye Poulsen, Leif Johnsen, Ebbe Bjørn Andersen og undertegnede. Peter Jordt Jørgensen er valgt som aktiv suppleant.

Vi har konstitueret os med Ole og Sten som vores administratorer af vores Facebook-side/-gruppe; Leif som vores kasserer; Ebbe er næstformand; Anders G., Klaus og Henrik holder øje med det gode håndværk og foreslår turene. Vi har valgt at fordele opgaverne mellem os, således at nogen interesserer sig for nye byggesager, nye lokalplaner, Facebook-opslag, de nedrivningsønsker, der er på SAVE registrerede huse, og hvad vi skal ud at se i nærområdet.
Bestyrelsens turudvalg har i denne periode arrangeret et par ture. Først og fremmest blev turen til den genskabte Bundsø gennemført igen, denne gang i strålende vejr, og med Claus som en engageret turguide. Claus, håber vi, også vil give os indblik i skovrejsningen på Nordals, når nyplantningerne springer i skov. Jeg finder udviklingen på Nordals, med sats på naturen, spændende og godt set af kommunens miljøfolk og planlæggere. Nordals Ferieresort er godt tænkt af 2 pengestærke nordalsiske virksomheder. Spændende at se, om fokuseringen på Nordals vil stoppe affolkningen - for Nordborg bys vedkommende procentuelt den største i Danmark.
Dernæst har vi været i Flensborg og fået en historisk rundgang gennemført med Henrik Gram, der har været ansat i en menneskealder i Flensborgs bygningsbevaringsafdeling. Vi gik en tur gennem offentlige haver på Flensborgs gamle kystlinje, en skrænt jeg aldrig har været i før, men er flittigt benyttet af solbadere og hundeluftere. Tænk, hvis Sønderborg havde brugt skrænten på den nedlagte Solofabrik til noget tilsvarende. Turen sluttede i øvrigt i den berømte luftskipper Hugo Eckeners barndomshjem, der står foran en gennemgribende restaurering. Henrik havde til lejligheden lånt nøglen, da han har holdt afskedsreception der, spændende.

Møde med Sønderborg Kommunes samlede Teknik & Miljø- udvalg. Vort ønske fremlagt kort efter byrådskonstitueringen. Som I har hørt mig sige tidligere, har vi det ikke godt med, at vi i Bygningsbevaringsrådet ikke mødes med museet og forvaltningen mere. Vi bliver alene bedt om at tage stilling til de SAVE-registrerede huse, man ønsker nedrevet, i en mail. Kommunens arkitekter skal så beslutte, om hvad man, på grundlag af de indkomne indsigelser, vil indstille til politikerne. Tidligere blev der afholdt et møde hvert kvartal, hvor Museum Sønderjylland og vi fik indblik i, hvad der rører sig af eventuelle nye projekter. Lige i øjeblikket tror jeg, flere i byrådet ville ønske at Skansegården havde været drøftet i udvalget. Den blev solgt med henblik på bevaring, men ønskes nu nedrevet, efter at Naturstyrelsen har givet sit besyv med.

Vore ønsker:
Vi har, siden man lavede masterplanen for Nordhavnen, ønsket, at kommunen skulle udarbejde en Arkitekturpolitik. I kan jo se, at vores forslag til den ligger på hjemmesiden, og vi har forelagt den for forskellige planchefer i forvaltningen samt de skiftende Teknik og Miljøudvalg. Kommuneplanrevisionen for nylig, mente vi, var en god mulighed for at få den med, men vi fik den besked, at der ikke på nuværende tidspunkt er kapacitet til at arbejde med det. Heldigvis er der jo bystrategierne og en plan for oplivning af Nordals/Nordborg. Med lidt god vilje kan man jo godt kalde det for en Arkitekturpolitik? Affolkningen lår igennem i Nordborg by. Et bestyrelsesmedlem bor i Nordborg, som går aktivt ind i det arbejde.

Facade- og skilteudvalget: Var vi tidligere deltagere i.
Er nedlagt i den nye kommunale struktur. Dvs. hus- og butiksejere nu er henvist til at at finde svar på udformning af facader og skilte i lokalplaner i stedet for, som før, hvor indsendte forslag kunne drøftes i udvalget, eller foreslået ændret. Vi deltog tidligere i dette. Vores ønsker fra for et par år siden om at forny lokalplanen i forhold til de ny levende skilte er foreløbigt ikke blevet imødekommet. Som I måske har set, er man ved at montere en lysreklame på Alsions nybygning, der om muligt ser større ud, end den der allerede er. Jeg håber meget, det betyder, at det er en erstatning for den første - ?

Bygningsforbedringsudvalget:
Jeg skal huske at sige, at Bygningsbevaringsudvalget fortsat kører, og det er også en god ide, fordi halvdelen af de midler, der kan uddeles, kommer fra staten. Har har man mulighed for at støtte håndværksmæssigt korrekt ”opretning” af private huse med ny tagdækning, vinduer eller rigtig facadebehandling. I et enkelt tilfælde istandsættelse af et tårn, som I kan se på Haus Adalbert.

"Bestyrelsesgenvordigheder":
Der har på vore bestyrelsesmøder været noget ”gråd og tænders gnidsel” over, hvorfor vi ikke får adgang til "det politiske maskinrum", jf. det jeg lige har sagt. Jeg synes, det er ærgerligt og problematisk, at man ikke lader de, der interesserer sig for udviklingen i kommunen, komme til orde, og fx lave forhøringer, inden der kommer en fiks og færdig plan på banen, som ”alene” skal påføres dato.

Som I måske har lagt mærke til, er vi blevet mere offensive på Facebook. Man kan jo bruge sociale medier til at markedsføre ideer, men man kan også få skudt gang i en opinion og en debat. Udviklingen går jo mod, at unge ikke bliver medlem af en forening, men at man deltager aktivt med kortfattede ytringer, når der er noget, der berører en. Sociale medier ville jeg, som politiker, ikke være tryg ved.

By & Miljø Sønderborg Kommune har deltaget i workshop i Landsforeningen By- og Landskabsbevarelse. Temaet var, hvordan vores moderforening skal profilere sig fremover. Vi fremlagde vort budskab om også at tænke på det samlede miljø, ikke kun enkeltstående bygninger. Det blev taget til efterretning, og vi blev rost af folk fra Herning og Horsens (der arbejder med det samme). Det var lidt mærkeligt at sidde ved et bord med folk fra Danmarks nok mest velbevarede by, Ribe, og så undertegnede som repræsentant for en ”udbombet” i Danmark (1864), og derfor noget ”nyere”.

Tak til jer:
Bestyrelsen vil gerne takke jer for trofast at bevare jeres medlemskab og interessere jer for vores arbejde. Vi er slet ikke så lille en forening sammenliget med andre. Et medlem af kommunens Teknik- & Miljøudvalget mente, at det slet ikke var så dårligt medlemstal. Og det var det yngste medlem! Vi må i øvrigt ikke kun måle succes på medlemstal, mere at man af og til bliver tiltalt på gaden: " … det er godt, der er nogen som jer ... ellers ved jeg ikke hvordan ...” ...

By & Miljøs Fond:
Som I måske kan huske, har vi pant i forskellige huse i Sønderborg. Leif Johnsen kommer nok ind på hvilke i regnskabet. Vi havde jo ret store udfordringer med at redegøre for, hvorfor By & Miljø Sønderborg Kommune kunne have pant i et hus i Havbogade, givet under det tidligere navn Bedre Bymiljø. Vi har haft betydeligt lettere ved at få tilbagebetalt et pant i et dejligt hus på Borrevej i 2019, fordi pantet var givet i vores nye navn. Vi håber, den nye ejer vil vedligeholde huset i C.B.s ånd.

Tak til bestyrelsen:

Tak for 2019.

Kim Løndal, formand for By & Miljø Sønderborg Kommune

FORMAND KIM LØNDAL NIELSENS BERETNING

for By & Miljø Sønderborg Kommune for året 2019, aflagt ved Generalforsamlingen 25. februar 2020 i "Det Sønderjyske Køkken", Sønderborg.

God aften.
Velkommen tro medlemmer. Tak for fremmødet. Det er så sidste gang, vi skal nyde godt af Jesper og Sunes ”kokkerier”, da de har valgt at stoppe ”Det Sønderjyske Køkken”. Vi må finde et nyt næste år.

HVAD SKER DER I BYEN?

Perlegade:
Perlegades øverste halvdel er nu renoveret, med ny belægning, nyt inventar, og ”Sansernes Port” flyttet, så ringrideroptoget ugeneret kan ride igennem i 2 rækker.

"Sansernes Port" til NY Butik?
Vi glæder os over, at der er liv i denne ende af byen, på trods af at Borgen har suget en del liv ud tidligere. Sønderborg er måske stadig en potentiel by for udsalgsvarer, i modsætning til andre. Tænk, hvis byen blev en by for udvalgsvarerbutikker, hvor man kan prøve de varer, man alligevel bestiller på nettet. Jeg har tidligere nævnt, at bålfadene gennem Perlegade efter koncerter i Mølleparken er en rigtig god og flot ide. Øv, desværre brændte byens ældste bygning forleden, det skal Sønderborg Handel dog ikke have skyld for!

Nordhavnen:
Byggeriet på havnen snart færdigt. Vi ser nu, at der er rammet pæle i jorden mellem Videnshusets ny fløj og hotellet. Her opføres en ejerlejlighedsbebyggelse. Nu kan vi blot håbe, at man fortsætter med gode menneskevenlige lejeboliger, med overkommelige huslejer, på den tidligere Sand og Grus grund, alternativt laver en strandpark, med en beplantning, som skitseret i masterplanen.

Vi glæder os meget over, at man har valgt samme rådgiver på tilbygningen på Videnshuset, der snart er færdig, nemlig Schmidt Hammer og Lassen Arkitekter, som på en god måde har forstået at arbejde med Frank Gehrys intentioner om lys/skygge, ude/inde og farverne i den by, vi befinder os i. Prøv at se, hvor fint husene trapper op, og nu ned, og efterlader et fint indkik til Eugen Finks fine marineskole. By & Miljø Sønderborg Kommune foreslog jo deres oprindelige 1. hus præmieret for godt nybyggeri i byen.

JF-grundene:
JF-fabrikken er nu revet ned, for at gøre plads til parcel- og rækkehuse og en hal til Privatskolen Als. En snusfornuftig lokalplan er udarbejdet for et område, som tidligere husede en frugtplantage, og senest en lukket maskinfabrik. Området er i dag helt indesluttet i et boligområde, så tungt erhverv på den grund er udelukket. Man kunne måske have givet mulighed for let håndværk i området. Det ville give beboere mulighed for at gå på arbejde? Jeg er bekendt med at administrationsbygningen er bevaret, og at erhverv her er en mulighed.
I JFs tidligere lager i Ulkebøl er der pt. planlagt en blomstercenter, hvilket vil sige, at Center Øst bevæger sig mere mod øst, med de trafikale gener det giver. Jeg er med på, at bygningerne er intakte og rimeligt velholdte, så genanvendelse er helt ok, henset til vugge-til-gravprincippet som byen ellers ikke er kendt for. Jeg har selv foreslået hallerne brugt til rekreative formål, sport eller lignede. Jeg kunne sagtens forestille mig en mere ”klimarigtig” skøjtebane (-hal) end den på havnen, eller en gocartbane for el-carts eller hvorfor ikke en stor indendørs segwaybane?

Lokalplan for fiskerihavnen (igen):
Vi ser frem til, hvad lokalplanen for fiskerihavnen ender ud i. Her vil kommunen prøve at inddrage beboerne og ”Forny Sundgade” i arbejdet. Vi er ikke blevet spurgt, om vi har nogen forslag til den. Vi har tidligere forsøgt os med at komme med et forslag til en lokalplan, det blev ikke taget vel imod. Vi spørger, om der tages behørigt hensyn til de spændende skitser, som der lå tidligere? At de var udtænkt af kreative mennesker var tydeligt. Ærgerligt, at man ikke var i stand til at skaffe penge til i det mindste at starte det op.

BESTYRELSEN:
Der bliver afholdt 6 ordinære møder om året. Vi holder stadig møderne på vore privatadresser hver anden måned. Vi fordeler dem mellem Nordals og Sønderborg, således at det ikke altid de, der bor i den ene ende af kommunen, der skal tage den anden vej. Vi kommer stadigt gerne til Broager eller Gråsten, hvis der måtte være forslag til nye bestyrelsesmedlemmer derfra.
Hvem er vi pt?:
Anders Gehrke, Klaus Witte, Henrik T. Nielsen, Anders Billesbølle, Ole Stramer, Sten Boye Poulsen, Leif Johnsen, Ebbe Bjørn Andersen og undertegnede. Peter Jordt Jørgensen er valgt som aktiv suppleant.

Vi har konstitueret os med Ole og Sten som vores administratorer af vores Facebook-side/-gruppe; Leif som vores kasserer; Ebbe er næstformand; Anders G., Klaus og Henrik holder øje med det gode håndværk og foreslår turene. Vi har valgt at fordele opgaverne mellem os, således at nogen interesserer sig for nye byggesager, nye lokalplaner, Facebook-opslag, de nedrivningsønsker, der er på SAVE registrerede huse, og hvad vi skal ud at se i nærområdet.
Bestyrelsens turudvalg har i denne periode arrangeret et par ture. Først og fremmest blev turen til den genskabte Bundsø gennemført igen, denne gang i strålende vejr, og med Claus som en engageret turguide. Claus, håber vi, også vil give os indblik i skovrejsningen på Nordals, når nyplantningerne springer i skov. Jeg finder udviklingen på Nordals, med sats på naturen, spændende og godt set af kommunens miljøfolk og planlæggere. Nordals Ferieresort er godt tænkt af 2 pengestærke nordalsiske virksomheder. Spændende at se, om fokuseringen på Nordals vil stoppe affolkningen - for Nordborg bys vedkommende procentuelt den største i Danmark.
Dernæst har vi været i Flensborg og fået en historisk rundgang gennemført med Henrik Gram, der har været ansat i en menneskealder i Flensborgs bygningsbevaringsafdeling. Vi gik en tur gennem offentlige haver på Flensborgs gamle kystlinje, en skrænt jeg aldrig har været i før, men er flittigt benyttet af solbadere og hundeluftere. Tænk, hvis Sønderborg havde brugt skrænten på den nedlagte Solofabrik til noget tilsvarende. Turen sluttede i øvrigt i den berømte luftskipper Hugo Eckeners barndomshjem, der står foran en gennemgribende restaurering. Henrik havde til lejligheden lånt nøglen, da han har holdt afskedsreception der, spændende.

Møde med Sønderborg Kommunes samlede Teknik & Miljø- udvalg. Vort ønske fremlagt kort efter byrådskonstitueringen. Som I har hørt mig sige tidligere, har vi det ikke godt med, at vi i Bygningsbevaringsrådet ikke mødes med museet og forvaltningen mere. Vi bliver alene bedt om at tage stilling til de SAVE-registrerede huse, man ønsker nedrevet, i en mail. Kommunens arkitekter skal så beslutte, om hvad man, på grundlag af de indkomne indsigelser, vil indstille til politikerne. Tidligere blev der afholdt et møde hvert kvartal, hvor Museum Sønderjylland og vi fik indblik i, hvad der rører sig af eventuelle nye projekter. Lige i øjeblikket tror jeg, flere i byrådet ville ønske at Skansegården havde været drøftet i udvalget. Den blev solgt med henblik på bevaring, men ønskes nu nedrevet, efter at Naturstyrelsen har givet sit besyv med.

Vore ønsker:
Vi har, siden man lavede masterplanen for Nordhavnen, ønsket, at kommunen skulle udarbejde en Arkitekturpolitik. I kan jo se, at vores forslag til den ligger på hjemmesiden, og vi har forelagt den for forskellige planchefer i forvaltningen samt de skiftende Teknik og Miljøudvalg. Kommuneplanrevisionen for nylig, mente vi, var en god mulighed for at få den med, men vi fik den besked, at der ikke på nuværende tidspunkt er kapacitet til at arbejde med det. Heldigvis er der jo bystrategierne og en plan for oplivning af Nordals/Nordborg. Med lidt god vilje kan man jo godt kalde det for en Arkitekturpolitik? Affolkningen lår igennem i Nordborg by. Et bestyrelsesmedlem bor i Nordborg, som går aktivt ind i det arbejde.

Facade- og skilteudvalget: Var vi tidligere deltagere i.
Er nedlagt i den nye kommunale struktur. Dvs. hus- og butiksejere nu er henvist til at at finde svar på udformning af facader og skilte i lokalplaner i stedet for, som før, hvor indsendte forslag kunne drøftes i udvalget, eller foreslået ændret. Vi deltog tidligere i dette. Vores ønsker fra for et par år siden om at forny lokalplanen i forhold til de ny levende skilte er foreløbigt ikke blevet imødekommet. Som I måske har set, er man ved at montere en lysreklame på Alsions nybygning, der om muligt ser større ud, end den der allerede er. Jeg håber meget, det betyder, at det er en erstatning for den første - ?

Bygningsforbedringsudvalget:
Jeg skal huske at sige, at Bygningsbevaringsudvalget fortsat kører, og det er også en god ide, fordi halvdelen af de midler, der kan uddeles, kommer fra staten. Har har man mulighed for at støtte håndværksmæssigt korrekt ”opretning” af private huse med ny tagdækning, vinduer eller rigtig facadebehandling. I et enkelt tilfælde istandsættelse af et tårn, som I kan se på Haus Adalbert.

"Bestyrelsesgenvordigheder":
Der har på vore bestyrelsesmøder været noget ”gråd og tænders gnidsel” over, hvorfor vi ikke får adgang til "det politiske maskinrum", jf. det jeg lige har sagt. Jeg synes, det er ærgerligt og problematisk, at man ikke lader de, der interesserer sig for udviklingen i kommunen, komme til orde, og fx lave forhøringer, inden der kommer en fiks og færdig plan på banen, som ”alene” skal påføres dato.

Som I måske har lagt mærke til, er vi blevet mere offensive på Facebook. Man kan jo bruge sociale medier til at markedsføre ideer, men man kan også få skudt gang i en opinion og en debat. Udviklingen går jo mod, at unge ikke bliver medlem af en forening, men at man deltager aktivt med kortfattede ytringer, når der er noget, der berører en. Sociale medier ville jeg, som politiker, ikke være tryg ved.

By & Miljø Sønderborg Kommune har deltaget i workshop i Landsforeningen By- og Landskabsbevarelse. Temaet var, hvordan vores moderforening skal profilere sig fremover. Vi fremlagde vort budskab om også at tænke på det samlede miljø, ikke kun enkeltstående bygninger. Det blev taget til efterretning, og vi blev rost af folk fra Herning og Horsens (der arbejder med det samme). Det var lidt mærkeligt at sidde ved et bord med folk fra Danmarks nok mest velbevarede by, Ribe, og så undertegnede som repræsentant for en ”udbombet” i Danmark (1864), og derfor noget ”nyere”.

Tak til jer:
Bestyrelsen vil gerne takke jer for trofast at bevare jeres medlemskab og interessere jer for vores arbejde. Vi er slet ikke så lille en forening sammenliget med andre. Et medlem af kommunens Teknik- & Miljøudvalget mente, at det slet ikke var så dårligt medlemstal. Og det var det yngste medlem! Vi må i øvrigt ikke kun måle succes på medlemstal, mere at man af og til bliver tiltalt på gaden: " … det er godt, der er nogen som jer ... ellers ved jeg ikke hvordan ...” ...

By & Miljøs Fond:
Som I måske kan huske, har vi pant i forskellige huse i Sønderborg. Leif Johnsen kommer nok ind på hvilke i regnskabet. Vi havde jo ret store udfordringer med at redegøre for, hvorfor By & Miljø Sønderborg Kommune kunne have pant i et hus i Havbogade, givet under det tidligere navn Bedre Bymiljø. Vi har haft betydeligt lettere ved at få tilbagebetalt et pant i et dejligt hus på Borrevej i 2019, fordi pantet var givet i vores nye navn. Vi håber, den nye ejer vil vedligeholde huset i C.B.s ånd.

Tak til bestyrelsen:

Tak for 2019.

Kim Løndal, formand for By & Miljø Sønderborg Kommune

By & Miljø, Sønderborg kommune