By & Miljø

Sønderborg kommune

By og Miljø Generalforsamling

21. februar 2017

1. Valg af ordstyrer

Marianne Drostrup

2. Formandens beretning

Se herunder. Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Regnskabet blev fremlagt af kassereren.

Godkendt.

4. Behandling af evt. forslag fra medlemmer og bestyrelse

Forslag til ændring i foreningen By og Miljø’s vedtægter:


§4, stk. 2. Generalforsamlinger, ordinære og ekstraordinære, varsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved bekendtgørelse via brev/e-mails/foreningens hjemmeside senest 14 dage inden afholdelsen.


Ændres til:


§4, stk. 2. Generalforsamlinger, ordinære og ekstraordinære, varsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til medlemmerne via brev, e-mail og via hjemmesiden senest 14 dage inden afholdelsen.


Ovenstående ændring blev vedtaget

5. Fastsættelse af kontingent

Enkeltmedlemmer kr. 200,-. Virksomheder kr. 500,-

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Til bestyrelsen blev valgt:

Kim Løndahl

Klaus Witte

Jens Andersen

Christian Balslev

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

Sten Boye Poulsen

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Palle Fløe, Knud Erik Jensen

Johannes Madsen

Formandens beretningBeretning til generalforsamling februar 2017.02.21


Sidste generalforsamling, februar 2016

Sidste generalforsamling blev afholdt på biblioteket. Den blev holdt i ro og mag. Ingen af de fremmødte ønskede at stille op til bestyrelsen, hvorfor vi er fortsat ufortrødent gennem 2016. Efter generalforsamlingen fortalte dir. Michael Saxtorph om hotelbyggeriet, der jo nu er i fuld gang. Ved generalforsamlingen 2015, husker nogen måske, at vi havde dir. Inge Olsen til at fortælle om Multikulturhuset, der nærmer sig sin færdiggørelse.


Vi kommer nok ikke til at invitere nogen, til at fortælle om Kunsthallen, der synes at være gået i graven? Desværre! Personligt ville jeg ønske, at Gehry havde fået lov at tegne en kunsthal som i Bilbao, som projektmagerne har fået øje for, er vokset fra en kedelig havneby, til kulturhovedstad for Baskerlandet?


Kollegiebyggeriet der allerede pågår, synes at have sneget sig ind på havnen som ”tyv og natten”. Det fremgik ikke af Gehry’s Masterplan, at det hjørne skulle bebygges, men sådan kan vi jo blive lidt klogere, og måske meget forståeligt, da det jo er ønske der skal skabes liv på den ny ”Mads Clausens Plads”.


Men det kan ikke være i det hellige Co2 neutrales navn, at flytte det største bjerg i den indre by, som et bestyrelsesmedlem tørt konstaterede, ved et møde.


Det har glædet mig, at kommunen har benyttet chancen for at forbedre tilkørslen til Nordhavnen ved delvist at inddrage det sportsanlæg der tidligere har tilhørt militæret. Det er jo spændende at følge udviklingen, og se hvad der kommer til at ske ude i ”jordstakkene” i Nordhavnen. Måske noget som fremgår af masterplanen?


I år har vi den glæde, at Stefan Kleinschmidt har valgt at takke ja, til en invitation til at komme og fortælle om sit syn på Sønderborg og på vor forening. Stefan er altid er lydhør overfor de ting vi fremfører, på de fælles møder vi er inviteret til. Han er jo desværre ikke i teknik og miljøudvalget, men repræsenterer den ungdom, som kommunen så gerne vil holde fast i.


Møderækken:

Da vi havde konstitueret bestyrelsen, aftalte vi en møderække på de ordinære møder. Disse er afholdt på vore forskellige adresser, hver anden måned. Her gennemgår vi en fast dagsorden og drøfter hvad de enkelte medlemmer har at fortælle, fra de enkelte udvalg. Vi drøfter mulige kandidater til en præmiering: Restaurering, Nybyggeri og Uderum. Præmieringen er desværre foreløbigt er gået graven, pga. manglende deltagelse, (fra andre en præmie modtagerne). Det er lidt trist, idet vi jo tidligere har haft vor egen præmiering, men valgte at samordne denne med kommunen, i forbindelse med kommunesammenlægningen.


Bygningsbevaringsrådet, Sønderborg:

Dette udvalg har flere af os som deltagere. Her vi hører om de nedrivninger, man ønsker at foretage. Her hørte vi om Freyas mulige salg af Teknikum, og den ukendte bygherres ønske om nedrivning. Vi indgav selvfølgeligt en indsigelse, uden at kende bebyggelsesforslaget overhovedet. Vi anbefalede også en løsning hvor man i det mindste bevarede en del af bygningen. Vi hører her om de mange huse uden for byen, der ønskes nedrevet, på grund af tidens ugunst. Håbet er, at udviklingen snart vender og det igen bliver attraktivt at bosætte sig udenfor byen. Har lige læst en filosof at sige. ”Skynd dig at købe hus på landet før andre finder ud af alle fordelene ved at ”bo billigt, og i pagt med naturen”.


For første gang i nyere tid, er det lykkedes at redde et hus fra nedrivning, pga. udvalgets indsigelse. Udvalget er noget underdrejet pga. stort arbejdspres i kommunen, vi hører pt. om sagerne via nettet. Vi har efterlyst et snarligt møde, hvor vi kan rundbordssamtale om nedrivningsønskerne, i stedet. Vi har diskuteret, om det er vores opgave at fortælle ejerne, hvad de skal gøre, men er enige om, at det blot er vort opdrag at indikere, om vi er enige i en nedrivningstilladelse, eller ej. Jeg føler at udviklingen på det seneste går i den rigtige retning, nemlig at antallet af nedrivninger falder.


Bygningsforbedringsudvalget, Sønderborg:

I dette udvalg har By og Miljø Sønderborg et medl. siddende. Her kan private husejere søge midler til en boligforbedring, i form af at bringe huset i overensstemmelse med det oprindelige. Her har kommunen igen i år lagt et beløb i puljen. Det tilsvarende beløb lægger staten så i puljen, og private kan så søge tilskud til opretning, f.eks. lægge et tegltag på betontækket tag, eller strå på eternittag.


Facade og Skilteudvalget Sønderborg:

Udvalget er pt. kun eksisterende på papiret. By og Miljø Sønderborg er repræsenteret. Der er ikke forelagt noget for udvalget, på trods af, at der ændres skilte og facader flere steder. Dog til det bedre i mange tilfælde. Stor ros til de erhvervsdrivende der kan se en fordel ikke at anvende 100 Km/t skilte i en gågade. Og i 2 tilfælde er lysskilte, opsat i strid med lokalplanen, nedtaget inden for det sidste. Jeg kunne blot ønske, at lysskiltet på Alsion, alene viser hvad der foregår på Alsion, og ikke konstant viser en (ganske vist flot), pausefilm om producenten af skiltet. Og at ”Ikea” skiltet som sidder under det smukke SDU skilt, (som ikke er søgt om!), bliver fjernet igen. Vi har jo tidligere bedt kommunen overveje om ikke en revidering af lokalplanen var på sin plads, men svaret var, at det er svært. Disse sager ligger pt. på flere medarbejderes borde i kommunen. Tidligere var det en medarbejder fra planafdelingen, Sønderborg Handel og os i udvalget. Aktiviteterne i de 3 udvalg vi sidder i, har ikke været overvældende. Nuvel vi hører af to til om huse

man ønsker nedrevet, og om huse hvortil man søger midler, til en faktuel restaurering, heldigvis.


Tur udvalget i By og Miljø Sønderborg Kommune:

Et par fra bestyrelsen, er valgt til at arrangere ture til nære oplevelser, af en art, vi føler har vore medlemmers interesse. Der er i den forløbne periode arrangeret en byrundtur med temaet Art Nouveau, der jo er en del af i byen. Og der har været en tur til Skærtoft Mølle, som et par af vore bestyrelsesmedlemmer været med til at ændre, gennem tiderne til en moderne virksomhed. Som I måske kan se af den runddelte invitation til generalforsamlingen, regner vi med snarest at arrangere et fyraftensmøde i Pakhuset, der jo hastigt nærmer sig sin færdiggørelse. Tak for det!


Afgang af et bestyrelsesmedlem.

Medio 2016 valgte Kirsten Milling at trækkes sig fra Bestyyrelsen. Det var vor ”skarpe pen og korrekturlæser” der valgte at kæmpe alene. Det begræder jeg selvfølgelig, men vil gerne sige tak for den tid, du har brugt på at slås for dine mærkesager i bestyrelsen. Vor suppleant er trådt ind i stedet.


By og Miljø Sønderborgs, bevaringsfond:

By og Miljø Sønderborg råder over en lille sum penge, som man kan søge om del i, hvis man  forbedrer sin private bolig. Vi har bla. pant i et hus i Slotsgade, som foreningen søgte midler til at købe, og sætte i stand – uden held. Et bestyrelsens medlem besluttede, at købe huset, og har sat det i flot stand, for egen regning og risiko, til glæde for hele byen. Vi har også pant i et hus i Sundsmark, der også er sat fint i stand, med korrekt valgte vinduer og tegltækket tag. Vi har i ca. 35 år bl.a. haft et pant i et hus i Havbogade under navnet Bedre Bymiljøs bevaringsfond. Foreningen skiftede navn i forbindelse med kommunesammenlægningen, uden tanke for vort fond. Advokat for boet har stillet spørgsmål til, om hun kunne overbevise Tinglysningen om, foreningen var de retmæssige ejere, i hvidvaskningens navn.

Det er lykkedes vor utrættelige kasserer at finde dokumenter, referater og der kunne dokumentere det. Og det er lykkedes at få pantet ud, til gavn for en ny restaureringssag.


Udadvendte aktiviteter:

I foråret 2016 havde vi foretræde for Teknik- og Miljøudvalget v. Sønderborg Kommune. Det havde vi bedt om, og til vor store tilfredshed inviterede hele udvalget os op, (– en DF-er). Vi luftede vor frustration over Teknikumsagen, ligesom en sag fra Kongevej, hvor en nyligt udarbejdet bevarende lokalplan for hele området, blev overhalet indenom af en ny lokalplan, der pludseligt var blevet udarbejdet for en enkelt grund, der var blevet for stor for ejeren. Vi bad om at blive taget alvorligt når der er sådanne sager på dagsordenen. Foreløbigt har der ikke været noget, som udvalget har ønsket at delagtiggøre os i, og vi har bedt om fornyet møde i år. Til vor glæde, har Sønderborgs ny planchef, Pernille Møller Nielsen, i pressen fortalt, at hun var meget villig til at komme i ”dialog” med lokalbefolkningen, og lære noget om Sønderborg. Vi så det som en mulig hed for, at fortælle om byen, og igen at slå på tromme for vor kæphest, en arkitekturpolitik for Sønderborg. Hun var straks klar på et møde, og vore ønsker blev skam taget ad notam. Så snart planchefen var kommet videre med planstrategien, ville dette emne taget op – gerne med os på side - linjen. Vi har ikke hørt fra planchefen siden.


Til vor glæde har byen også udnævnt en stadsarkitekt. Noget som vil ligeledes har ønsket gennem mange år. Vi har straks har lykønsket Kristian Jacobsen og udtrykt vor tro på, at det nu er slut med tilfældigheder og hovsaløsninger. Han har takket foreningen, men maner os til besindighed, for som han siger, er det jo vigtigt at fagfolkene kommer ind i sagerne, -gerne inden-, de er for fastlåste!! Så, se at komme ind i sagerne Christian, så du kan få indflydelse, inden vi bliver taget på sengen.


Hvorfor har vi valgt denne politik, i stedet for at samle underskrifter:

Vore ønsker om at komme i kontakt med forvaltningen og vore politikere, (som er valgt af os), udspringer jo af, at vi ønsker at medvirke til at byen skal være proaktiv, i stedet for at blive taget på sengen af tilfældige entreprenører der lugter en god forretning, eller driftige erhvervsfolk der har ønsker for udviklingen, men ikke nødvendigvis den fornødne historiske og planmæssige indsigt. Hvorfor er det ikke kommunen, der går til f.eks. Freja (statens ejendomsafviklingsselskab), og fremfører kommunens ønsker for udnyttelse af en bygning eller grund, i stedet for at der komme en entreprenør og fortæller kommunen, hvad man mener der bør bygges. Jeg er sikker på, de institutionelle investorer i landet har følere ude i alle landets kommuner, (også her), for at se mulighederne. Det ærgrer mig meget, at have en borgmester der f.eks. blot konstaterer at man ikke kan gøre noget i en handel mellem 2 uafhængige aktører, i ”Teknikumsagen”.


Hvorfor ikke tage kontakt til Ejendomsselskabet Olaf De Linde, om de vil kunne gå i dialog om kasernens fremtidige anvendelse. Ejendomsselskabet står for mig for megen positivt genanvendelse af bygninger overalt i DK. Den kreativitet de lægger for dagen er desværre helt ukendt i Sønderborg der stadig står for: ”riv ned og byg nyt (ofte kønsløst), i Co2 neutralitetens hellig navn. Kommunen synes i øvrigt kun at køre parløb med entreprenør Enggaard, hvorfor det?


Lad os da få et bystyre, der lufter visioner, i stedet for blot at klippe snore, stikke forgyldte spader i jorden og figurere som nikkedukker i en udvikling, som befolkningen har valgt dem til at styre. Hvad der f.eks. skal ske med JF grunden. Skal det være yderligere en bolig-udstykning, eller en rutebil-garage, så vi kan få tålelige forhold mellem Løngang og Møllegade. Eller hvorfor ikke få bygget den skøjtehal som en by med 75.000 indbyggere vel er stor nok til at få til at løbe rundt, og som jeg i min barndom har samlet penge ind til. Hvad med en gokart hal for soldrevne gokarts?


Udviklingen:

Det går os naturligvis på, at der gennem de sidste år er revet et stort antal huse ned, specielt de huse som var med til at fortælle en historie. Som Torben Lindegaard fra landsforeningen fortalte på et møde, bliver man helt dårlig at åbne mails fra Bygningsbevaringsrådet. Hvad ønsker man nu at nedrive.?


I har måske set at foreningen har været rundt med en journalist og set på ”rådne tænder i munden” (citat: Jan Gehl), på Sønderborg, og på et yderligere hul, man ønsker at skabe i byen (for offentlige midler, nedrivningspuljen). I Nordborg er hele den ene side af en smal gade til salg. Da det er en tilkørsels vej til et, netop udvidet Sommerhusområde, kan man frygte, at gaden bliver til en vej, og at gaderums-opfattelsen forsvinder. Regulér trafikken, eller lave ny tilkørsel til Købingsmark. Jeg finder det utroligt ærgerligt at rive bygninger ned i et rimeligt homogent område. Et område hvor man kan forholde sig til gaderummet, hvor der ikke er opstået tilfældige p-pladser, lege-pladser eller parkour anlæg, eller de fri gavle afdækkes med materialer af yderst tvivlsom kvalitet. Det tegner lysere!


Om det er fordi fraflytningen fra land til by endelig er ved at vende, at det er ved at gå op for folk at man skal holde fast ved det gode at bo på landet, før det går op for dem i byen, eller om folk øjner en mulighed for, at kunne sælge til udlændinge, vides ikke. I hvert fald er antallet af nedrivnings-ønsker aftagende. Ps. Jeg finder enkelte huses nedrivning, trods alt også er en berigelse for naturen.


Tak til bestyrelsen:

Jeg vil gerne sige tak for det forgangne år, tak for husly til vore møder, og tak for jeres altid konstruktive måde at mødes på. Også en tak til husejere, rundvisere og bygmestre, der har valgt at vise rundt i deres projekter eller vise os det, der foregår i kommunen. Og tak til jer medlemmer der er dukket op til generalforsamlingen i år, under et helt nyt koncept. Vi må nok erkende at ikke er råd (og plads til), til at afholde generalforsamlingen år efter år på denne måde?


Kim Løndal


By & Miljø, Sønderborg kommune