By & Miljø

Sønderborg kommune

By og Miljø Generalforsamling

25. februar 2020


Generalforsamling i By og Miljø i Sønderborg Kommune


Generalforsamlingen blev afholdt Tirsdag den 25.02.2020 kl . 18.00 i Det Sønderjyske Hus,
Perlegade 50, Sønderborg med deltagelse af godt 30 personer med efterfølgende spisning. Efter
spidningen fortalte formanden for Aabenraa Byhistorisk Forening, Svend Nielsen om foreningens
indflydelse på bevaringspolitikken for det historisk bevarede Aabenraa.

1. Valg af ordstyrer
Henning Jepsen blev valgt med Ebbe Bjørn Andersen som referent.
Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med
foreningens vedtægter gik HJ videre i dagsordenen.
2. Formandens beretning
Formanden Kim Løndals beretning blev godkendt af forsamlingen og kan læses på
foreningens hjemmeside.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Foreningens regnskab for 2019 blev fremlagt af kasserer Leif Johnsen og godkendt af
forsamlingen.
I samme ombæring blev næste års kontingent som nu med 200,- kr. for
enkeltmedlemmer og 500,- kr. for virksomheder vedtaget.
4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
Ingen forslag var indkommet.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Anders Billesbølle, Anders Gehrke, Henrik T. Nielsen, Leif Johnsen og Ebbe Bjørn
Andersen var på valg for en ny 2-årig periode. Alle stillede op og blev genvalgt.
6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant til bestyrelsen
Palle Fløe og Knud Erik Jensen blev genvalgt som revisorer. Der blev ikke valgt en
revisorsuppleant.
Peter Jordt Jørgensen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
7. Eventuelt
Fra salen blev der udtrykt stor tilfredshed med det udsendte nyhedsbrev forfattet af
Peter Jordt Jørgensen. Vi bør derfor fortsætte med dette tiltag.


Herefter takkede Henning Jepsen for ordet og afholdelse af en generalforsamling i god ro og orden.


26. Februar 2020/ Ebbe Bjørn Andersen

By & Miljø, Sønderborg kommune