By & Miljø

Sønderborg kommune

BY OG MILJØ


Referat af foreningens generalforsamling den 29. februar 2016


på Sønderborg Hovedbibliotek


1. Valg af ordstyrer


Marianne Drostrup blev valgt som ordstyrer og Ebbe Bjørn Andersen som referent.


Marianne konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.


2. Formandens beretning


Formand Kim Løndal aflagde beretning for året. Der henvises til den vedhæftede beretning.  Efter følgende debat og kommentarer blev

beretningen vedtaget enstemmigt.


3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Kasserer Leif Johnsen fremlagde regnskabet for 2015. Regnskabet viser et underskud på knap 6.000,- kr.. Regnskabet blev udleveret på generalforsamlingen og godkendt. En kontingentforhøjelse samt rekruttering af nye medlemmer vil kunne rette op på underskuddet fremover.


4. Behandling af evt. forslag fra medlemmer og bestyrelse


Bestyrelsen fremlagde forslag til ændring af vedtægternes §4, stk. 2 således, at foreningen ikke er forpligtet til at varsle generalforsamlinger i en lokal avis, men derimod via brev/e-mails/foreningens hjemmeside.


Der var enighed om at ændre vedtægterne i overensstemmelse hermed.


5. Fastsættelse af kontingent


Under indtryk af foreningens lave kontingent og underskuddet på regnskabet blev det vedtaget at hæve kontingentet til 200,- kr. fremover.


6. Valg af medlemmer til bestyrelsen


Ebbe, Leif, Henrik og Anders var på valg og blev genvalgt.


Anders Billesbølle blev valgt ind i bestyrelsen, hvor Sten efter eget valg ønskede at træde tilbage.


7. Valg af suppleant til bestyrelsen


Sten og Christian Balslev stillede begge op, og Steen blev valgt enstemmigt.


8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant


Palle Fløe og Knud Erik Jensen blev genvalgt med Johannes Madsen som suppleant.


9. Eventuelt


Større brug af hjemmesiden blev efterlyst. Bestyrelsen vil være opmærksom på dette på de fremtidige bestyrelsesmøder.


Der var tilfredshed med, at der nu var udnævnt en stadsarkitekt for kommunen, Kristian Holm Jacobsen. BY & MILJØ vil bestræbe sig på at få et positivt samarbejde med stadsarkitekten.


Aftenen blev afsluttet med et detaljeret og spændende foredrag af direktør for havneselskabet, Michael Saxtorph. Det handlede om videreførelsen af Frank Gehry’s masterplan og fra at være visioner, ser det ud til at størstedelen af planen nu vil se dagens lys inden for den nærmeste årrække.


2. marts 2016/ Ebbe Bjørn Andersen

Generalforsamling By og Miljø Sønderborg 2016.


Siden sidste generalforsamling.


På sidste generalforsamling gjorde jeg opmærksom på, at vi var godt tilfredse med at være repræsenteret i de mange kommunale sammenhænge (som jeg fortæller om senere), men ikke tilfredse med resultaterne af vor repræsentation og kommunikation med kommunen.

Jeg udtrykte min frustration over, at det ikke synes som om, formanden for Teknik og miljøudvalget fulgte det, han oplyste som om på generalforsamlingen året før – at han, som nytiltrådt formand ville lytte til sine medarbejdere, og følge deres indstillinger, (måske i stedet for at anvende eksterne rådgivere til planer og udviklings-strategier m.v., for Sønderborg?).

Direktør og medlem af direktionen for Sønderborg, Ingen Olsen, som var til sidste års generalforsamling, bad os skrive direkte til politikerne, hvilket vi gjorde straks efter generalforsamlingen i 2015. Vi tilbød at møde før/under eller efter et udvalgsmøde, men til vor store overraskelse bad udvalget os om et møde helt uden for mødekalenderen, (efter en rykker). Det samlede udvalg mødte op, dog uden ”DF”.


Teknikumsagen:


Vi brugte teknikumsagen som indgangsvinkel til mødet, idet vi har haft en del drøftelser om det virkelig kunne passe, at kommunen ville rive et SAVE registreret byggeri ned, uden en lokalplan, (kendt af os gennem Bygningsbevaringsrådet allerede i januar måned 2015 og gjorde indsigelse), når man samtidig kunne få et eksternt firma til at lave en lokalplan, for en have på Kongevej, der så sent som i 2007 var blevet omfattet af en ny bevarende lokalplan.

Vi brugte også mødet til at gøre udvalget opmærksom på, at man ikke håndhæver byggeloven og vedtagne lokalplaner i højere grad, hvilket formanden var meget interesseret i at få eksempler på. Vi gik ikke ind i konkrete sager, men bad blot om at man i fremtiden er bedre til at følge hvad der er vedtaget og lovbestemt. Udvalget brugte næsten 2 timer på at høre på os. Det var dog stort set kun formanden, der spurgte ind til, hvad vi ville.

Vi har påklaget Teknikumsagen for naturklagenævnet: At man giver nedrivningstilladelse af et SAVE registreret byggeri før der er et byggeprojekt der kan godkendes af forvaltningen. Byggeloven foreskriver at der skal udarbejdes en lokalplan for så stor en nedrivning, hvorfor vi mente at have en god sag.

Naturklagenævnet mente noget andet, måske fordi kommunen har gjort opmærksom på, at man ikke river noget ned før byggeprojektet er godkendt. Det kan undre at vi, for et år siden skulle tage stilling til et nedrivning, når der nu et år senere, endnu ikke er godkendt en lokalplan.

For nylig har vi set mangeårige medarbejdere blive omplaceret, rejst eller fyret. Vi ved ikke hvorfor, men det er ikke helt i tråd med hvad formanden fra Teknik og Miljøudvalget meldte ud på vor generalforsamling i 2013, at man ville lytte til sit uddannede personale i kommunen.

Skræmmende hvis medarbejdere udsættes for ”omstrukturering” når de fagligt behandler en byggesag, der for de folkevalgte er uforeneligt med deres ønsker for byen.   


Strandpromenaden:


Vi har flere gange diskuteret Strandpromenaden og den istandsættelse der netop er igangat. Der er ikke helt enighed om det er en god ide at lave renoveringen, med klinker i stedet for den skadede og hullede asfalt, og en granitbordure på kronen, i stedet for den betonafslutning der giver mindelser om en bunkers. Specielt den kystsikring der ønskes, har vagt enkelte bestyrelsesmedlemmers bekymring, da det er attraktivt at vandet slikker op ad ganitkvadrene.

Strandpromenaden er et af de helt store trækplastre ved byen og en attraktion som omtales af besøgende som unikt for byen. Jeg oplevede den som næsten ”overbefolket” i vinterferien – herligt.

Personligt finder jeg istandsættelsen helt ok, og ser frem til igen selv at kunne benytte den til den daglige tur i 2017. Jeg er så gammel at jeg kan huske flere sammenstyrtninger efter orkaner.  Muren bør fredes når istandsættelsen er færdig. Glem alt om fortænkte projekter som f.eks. ”rambla” promenaden.


Havneprojektet:


Er der jo kommet god fart i, såvel Multikulturhuset som hotellet er under pæleramning og pakhuset er, til vor store tilfredshed, reddet for eftertiden, selvom den siddende borgmester tidligere har udtalt sig om at det ikke nødvendigvis efter hans mening var givet, at det skulle ske, og selvom det, efter min mening, fint kunne stå so en brugbar ruin, og indgå i planerne som et slags ”Gedächtniskriche” for Sønderborg havn, og fortælle om en svunden tid på havnen.

På sidste generalforsamling fortalte dir. Inge Olsen om, hvordan det vil komme til at indeholde blandt andet børnebibliotek. Spændende at følge genopbygningen og om huset bevarer sin oprindelige stil. Vi har, som forening et vist lokalkendskab, hvorfor vi har tilbudt rådgiverne at medvirke til formgivning og materialevalg. Planafdelingen har gjort rådgiverne opmærksom herpå, men har foreløbigt ikke ført noget med sig. Desværre


Kær halvø:


Kommunen fortjener ros for købet af militærområdet på Kær Halvø, og at man ikke indlader sig på en udstykning i parceller til enfamiliehuse, men til et beskyttet område til brug for almenvellet. Samme glæde kan vi føle over den enestående naturgenopretning der er sket på Nordals ved at retablere Bundsø. Vi glæder os til at kunne gå rundt om Bundsø og betragte fuglelivet, når stien er ført i gennem.


Gråsten Rådhus:


En anden meget glædelig nyhed er, at et kraftigt ekspanderende firma, IP-Nordic, ikke valgt at bygge et såkaldt firma-domicil, men derimod at genanvende et overflødigt rådhus, med tilhørende nabobygninger, og oven i købet indrette det, så offentligheden kan få adgang via en cafe og restaurant. Glædeligt fordi det indtænker vugge- til – garv princippet. I modstrid med tankerne: bryd ned og byg nyt for at spare lidt på energi til opvarmning. Alene produktionen af byggematerialerne (ofte tvivlsomme), forbruger så meget energi og resurser, at det aldrig tjenes hjem i varmeforbruget. Undskyld Project-zero


Hullerne i Sønderborg og Nordborg.


Jeg vil opfordre til at den nyudnævnte stadsarkitekt, (som vi har ønsket siden stiftelsen i 1971),vil bruge megen energi på, at få bebygget de efterhånden flere tomter der opstår rundt i byerne, eller få de ”midlertidige” pavilloner der nu i generationer har tjent forskellige kommunale funktioner, bymæssigt.

Storegade i Nordborg er efterhånden ikke en gade, ved Luffes Plads. Sønderborgs gamle bydel kommer til at ligne noget fra 1864, det kan ingen være tjent med. Tænk på sejlere der mødet det syn på deres vej fra havnen til centrum. Vi er bekendt med at der har været planer om at udarbejde lokalplan for hullerne i Kastanje Alle, men arkitekten der arbejdede hermed, er stoppet. Man frygter at den ny prioriteringsliste over lokalplansager ikke har noget sådant med?.


Præmieringsordningen:

 

En ordning som tidligere har sorteret under Bedre Bymiljø, var en uddeling af en buket blomster efterfulgt af en messing plaquette, til en specielt god restaurering – er blevet erstattet af en fælles præmiering efter indstilling af kommunen og By og Miljø Sønderborg og udvidet til at dække såvel god restaurering, et nybyggeri eller uderum. Det er en messingplade udformet af Vibeke Fonnesberg. Den er ikke uddelt i 2015, dels pga. manglende indstillinger, dels pga. for ringe interesse. Ærgerligt, fordi vi faktisk bestræber os på at finde eksempler. Vi arbejder på at finde kandidater i 2016.


Hvem er vi:


Ebbe, vor referent og ansvarlige i lokalplanspørgsmålet, sidder i Bygningbevaringsrådet og Facade- og Skilteudvalget. Næstformanden har bosat sig, så vi bliver yderligere styrket, på Nordals.


Leif, kasserer, sidder i Bygningsforbedringsudvalget og deler penge ud til private restaureringer. Der er kommet penge i kassen igen, hvilket glæder som meget.


Anders, sidder i vort Turudvalg og er it-ansvarlig. Fremviser eksempler på det gode håndværk m.

Klaus, sidder i Bygningbevaringsrådet, her et stort kendskab til nedrivningstruede landejendomme. 


Sten, ansvarlig for vor ny hjemmeside, og leveringsdygtig i gamle fotos, (har desværre valgt ikke at stille op igen).


Kirsten, bestyrelsesmedlem, og meget glad for byen (specielt som den er).

Henrik, bestyrelsesmedlem, har et stort lokalkendskab i kraft sf sin omgangskreds. Har en pragtville på Kaiser Wilhelm Alle.

Jens, bestyrelsesmedlem der har sin egen ”restaureringsagenda”, ejendom efter ejendom sættes i stand af Jens, af simpel interesse.


Undertegnede, formand pt.. Sidder i Bygningsbevaringsrådet og Facade og Skilteudvalget.


Vi bestræber os på at holde møder hver anden måned.

Det sker privat på vore forskellige adresser.

Ud over det, er der jævnligt gang i mailen. 


Hvad laver vi udover egne møder:


1 Bygningsbevaringsrådet: konjunkturerne er stadig dårlig for husene på landet. Vi modtager mange nedrivningsønsker, hvilket stadig er en umådelig trist affære at se på. Her viser et lille udsnit fra 2015. Vi må have vendt den udvikling, hvad der heldigvis er tegn på i.flg. medierne. Ellers må vi haver givet mulighed for at udlændinges opkøb i DK, blot for at redde den bygningsarv der ligger der.


2 Bygningsforbedringsudvalget: uddeler midler (statslige og kommunale) til ombygninger eller istandsættelser af private huse. Det være sig tagdækning, eller vinduer eller døre i overensstemmelse med det originale. Der har været snak om at puljen skulle sløjfes, men det er heldigvis ikke sket, og set i lyset af at halvdelen af midlerne kommer fra staten, er det jo at skyde sig i foden at afskære sig fra disse.


3. Facade og skilteudvalget: har ikke haft megen mødeaktivitet. Kommunens mangeårige med-arbejder Anders Billesbølle er gået på pension, og er blevet afløst af en ny. Vort ønske om at få udarbejdet en lokalplan, der er tidssvarende og tager hensyn til udviklingen med LED lys og levende lysskilte som i ser på Alsion og på indfaldsvejene ved byen, og enhver provinsby i kongeriget, er undersøgt.

Planafdelingen har ikke glemt vort ønske men mener pt. ikke det er muligt? Heldigvis synes jeg der er en rigtig god udvikling på området, specielt i midtbyen, hvor butikkerne ellers har svært ved at konkurrere med Borgens tårn og baldakin.


4. SAVE registreringen: ligger pt. stille pga. føromtalte omstruktureringer. Den planlagte registrering på Nordals er begyndt, men ligger stille. Den planlægger der er på opgaven er vist travlt optaget med andet. Vi glæder os til denne registrering kommer i gang igen.


5: Ture: årets tur gik til Ketting hvor der pågår en ”redning og bevaring” af et fredet hsu. En ulykkelig sag hvor køberen alene har købt huset, for at undgå en Låsby Svendsen sag, er blevet pålagt en redende bevaring uvist hvor meget den kommer til at koste. De aften  sluttede i Vollerup, hvor vort bestyrelsesmedlem viste sit fint restaurerede hus frem, på trods af udlejning til anden side.


By og Miljø Sønderborgs, Bygningsbevaringskonto:

Har ydet lån til et par ejendomme i byen. Disse lån er afdragsfrie så længe man ejer ejendommen, men skal indfries ved salg. I forbindelse med låneomlægning i en af disse ejendomme, ikke et salg, har der været en del dokumentation om hvem der har tegningsret, (ret til at underskrive?), bestyrelsens sammensætning m.v., vist nok pga. reglerne om hvidvaskning at gøre.


Jeg vil gerne afslutte denne beretning med at takke bestyrelsen for en god og hyggelig atmosfære ved vor møder og ser frem til et godt og frugtbart 2016.03.06


Kim Løndal

By & Miljø, Sønderborg kommune