By & Miljø

Sønderborg 

Vedtægter for foreningen "By & Miljø" i Sønderborg kommune.§ 1. Foreningens navn er "By & Miljø" i Sønderborg kommune. Foreningen er oprettet ved en sammenlægning af foreningen "Bedre Bymiljø" i Sønderborg samt "Foreningen for landskabs- og bygningskultur på Nordals", således at "Bedre Bymiljø" videreføres under det nye fælles navn.


§ 2.  Foreningens formål er hos befolkning, beslutningstagere og myndigheder at skabe opmærksomhed og interesse for

a) at bevare de bygningskulturelle, kulturhistoriske og naturmæssige værdier samt at virke for disse værdier på landsplan,

b) at tilføre kommunen nye æstetiske værdier i harmoni med de bestående,

c) at støtte bestræbelserne på at tilvejebringe et åbent, venligt og levende miljø til glæde og trivsel for alle befolkningsgrupper.


       Stk. 2. Disse formål søges opnået gennem oplysning og offentlig debat og ved på anden måde at forsøge at påvirke og øve indflydelse på beslutningstagere og myndigheder. F.eks. også ved deltagelse i råd/udvalg der beskæftiger sig med foreningens formål og interesseområde.

       Stk. 3. Foreningen ønsker endvidere at være med til af foreningens bevaringskonto at yde finansiel støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger mod, at den fortsatte bevaring sikres gennem tinglyst deklaration eller på anden måde, ligesom foreningen kan erhverve bevaringsværdige bygninger for istandsættelse, salg eller udlejning på vilkår, der sikrer deres bevaring.


§ 3.  Foreningen optager enkeltpersoner som medlemmer. Desuden kan andre foreninger, institutioner og firmaer optages som støttemedlemmer. Kontingentet for begge grupper fastsættes på generalforsamlingen. Støttemedlemskab giver lig personligt medlemskab én stemme. Kontingentindtægter anvendes til foreningens administration samt til de i § 2 nævnte formål.

       Stk. 2. Udover kontingentindtægten kan foreningens midler tilvejebringes ved tilskud, gaver, arv eller andre former for bidrag fra det offentlige, private fonds, institutioner eller privatpersoner.


§ 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes én gang årligt i januar/februar med flg. dagsorden:

1. Valg af ordstyrer

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Behandling af evt. forslag fra medlemmer og bestyrelse

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt


       Stk. 2. Generalforsamlinger, ordinære og ekstraordinære, varsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved bekendtgørelse via brev/e-mails/foreningens hjemmeside senest 14 dage inden afholdelsen.

      Stk. 3. Forslag under dagsordenens pkt. 4 skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

      Stk. 4. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Jf. dog § 9 og § 10.§ 5.  Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 9 medlemmer. Valgene gælder for 2 år, således af skiftevis 4 og 5 medlemmer er på valg. Hvert år vælges desuden en suppleant.

       Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der optages referat ved både generalforsamling og bestyrelsesmøder.


§ 6. Stk. 1. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

       Stk. 2. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af formanden eller næstformanden sammen med 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Beslutningen herom skal forud være godkendt af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer og vedtagelsen skal være ført til referat.


§ 7. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskaber revideres af de valgte revisorer.


§ 8.  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som under § 4 stk. 2, enten efter beslutning af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst 25 medlemmer og skal afholdes senest 4 uger efter begæringen.

      Stk. 2. Der kan på ekstraordinære generalforsamlingers dagsorden optages emner som på den ordinære generalforsamling, bortset fra valg. Dog kan den siddende bestyrelse fratræde, hvis den på grund af forhandlingerne ønsker det. I så tilfælde vælges en ny bestyrelse.


§ 9.  Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

       Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver et flertal på 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede.


§ 10.  Foreningen kan opløses, dersom 2/3 af dens medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Vedtages opløsningen uden at den kvalificerede majoritet opnås, skal forslaget forelægges en ekstraordinær generalforsamling, der kan vedtage opløsningen med almindeligt stemmeflertal.

        Stk. 2. Eventuel formue ved opløsningen tilfalder "Historisk Samfund for Als og Sundeved".

Statut for ”By og Miljø”s bevaringskonto.Navn: "By og Miljø"s bevaringskonto.


Formål: At sikre bevaringsværdige bygninger.


Anvendelse: Kontoens midler kan anvendes til følgende opgaver:

         Køb, restaurering og salg eller udlejning af bygninger.

         Køb af bevaringsværdige bygninger, der efter bestyrelsens opfattelse er kulturhistorisk værdifulde eller særlig tidstypiske, med henblik på videresalg eller udlejning.

         Lån til restaurering. Støtte kan efter ansøgning ydes til private husejere i form af rente- og afdragsfrie lån til restaurering af bevaringsværdige bygninger. Lånet tinglyses med pant i pågældende ejendom på vilkår, der sikrer dens bevaring. Lånet forfalder ved ejerskifte.


Tilvejebringelse af midler:

         Af foreningens driftsoverskud kan der til kontoen overføres et af bestyrelsen godkendt beløb. Kontoen står i øvrigt åben for gaver eller tilskud fra anden side. Ligeledes kan der omvendt efter bestyrelsens beslutning anvendes midler af kontoen til initiativer som er i overensstemmelse med foreningens formål.


Kontoens forvaltning:

              Kontoens midler henstår på bank- eller sparekassekonto og/eller anbringes i obligationer til højest mulig forrentning.


Kontoens ophævelse:

               Ophævelse af kontoen kan kun ske efter generalforsamlingsbeslutning. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvad kontoens midler skal anvendes til.Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 23. februar 2011.